Soutěžní kategorie

Soutěžní kategorie slouží k rozčlenění závodníků na soutěžích jednotlivců podle pohlaví, tělesné htmotnosti, věku a dalších vlastností. Vlastnosti mohou být různé a nejsou povinné, kategorie může být určena pouze svým názvem. Výhodou nastavených vlastností je automatické sestavování názvu kategorie dle pravidel soutěže a nastaveného jazyka pro uživatelské rozhraní nebo obrazovku a také správné seřazení v seznamech a výsledkových listinách.

Seznam kategorií si můžete nadefinovat v nastavení soutěže popř. na vytvoření nové kategorie vede zkratka (tlačítko addnew) z karty závodníka nebo je lze také hromadně vygenerovat.

../_images/categories-toolbar.png

Nástrojová lišta seznamu soutěžních kategorií v nastavení soutěže

Nová kategorie a její úprava

Novou kategorii vytvoříte kliknutím na addnew Přidat kategorii v seznamu kategorií popř. kliknutím na addnew v kartě závodníka u zařazení do soutěžní kategorie. Do úpravy existující kategorie se dostanete dvojklikem v seznamu nebo kliknutím na edit Upravit v nástrojové liště.

../_images/categories-detail.png

Dialogové okno soutěžní kategorie a nastavení jejich vlastností

Vlastnosti kategorie obecně slouží ke generování názvu, seřazení kategorií v seznamu a na výsledkové listině a ke kontrole zařazovaných závodníků. Některé vlastnosti mají však i jiné určení, které je uvedeno v jejich popisu níže.

Název (Zobrazovaný název soutěžní kategorie)

Pole je možné zadat ručně nebo jej lze nechat automaticky generovat (viz Auto). Nejrychlejší možností je ruční zápis názvu, kdy program sám rozpozná vlastnosti (volby) a nastaví je. V opačném případě vlastnosti zvolte ručním výběrem a název se předgeneruje.

Auto (Automaticky generovat název kategorie)

V případě zaškrtnutí se název kategorie bude automaticky generovat na základě nastavených vlastností a jazyka uživatelského prostředí popř. obrazovky. Při kliknutí na save Uložit změny budete v případě shody ručně zadaného názvu s automaticky generovaným upozorněni na možnost zaškrtnutí této volby.

Vlastnosti, ze kterých se automaticky generuje název: Pohlaví, Divize, Váha, Vybavení

Pohlaví

Určuje pohlaví zařazovaných závodníků, v kartě závodníka se dle této volby filtruje seznam dostupných soutěžních kategorií pro zařazení a také slouží k automatickému rozčlenění závodníků v dalším hodnocení.

Divize (Věková kategorie)

Určuje věkový rozsah zařazovaných závodníků a tato volba má přednost při automatickém členění závodníků v dalším hodnocení. Dle této volby se také určuje výkonnostní třída závodníka v dané disciplíně, která se pak zobrazuje v sestavě výsledků dle soutěžních kategorií. V rozbalovacím seznamu se nabízí dostupné věkové kategorie dle pravidel soutěže a zvoleného pohlaví.

Váha (Váhová kategorie)

Určuje váhový (dle tělesné hmotnosti) rozsah zařazovaných závodníků a v rozbalovacím seznamu se nabízí dostupné váhové kategorie dle pravidel soutěže, zvoleného pohlaví a vekové kategorie.

Vybavení (RAW, EQUIP)

Určuje vybavení, které je možné v dané soutěžní kategorii použít k dosažení výkonu. Tuto volbu využijete obzvláště na kombinovaných soutěžích, kde se soutěží v RAW i EQUIP. U soutěží, kde se používá pouze jeden druh vybavení, není třeba tuto vlastnost nastavovat a převezme se automaticky z nastavení pro celou soutěž. Výsledná hodnota vlastnosti Vybavení ovlivňuje výpočet výkonnostní třídy závodníka.

Kdy (Časový pořad, skupina)

Tímto se určuje skupina pro všechny zařazené závodníky v kategorii. Skupina nastavená v kartě závodníka má přednost. Výsledná hodnota vlastnosti Kdy určuje pořadí nástupu závodníků na činku ve spojení s dalšími pravidly a nastavením soutěže.

Body (Vzorec pro přepočet výkonu)

Ve výchozím stavu se použije vzorec nastavený jako výchozí v nastavení soutěže. Tímto můžete pro hodnocení této kategorie zvolit jiný a v sestavách výsledků se budou zobrazovat přepočtené body dle tohoto výběru. Vybraný vzorec má v případě nastavení Pořadí určuje výkon přepočtený na body rozhodující vliv na pořadí závodníků v kategorii. V dalším hodnocení se také použije tento vzorec, pokud neurčíte jiný.

Upozornění

Pokud v dalším hodnocení nevyberete konkrétní vzorec, může v případě různých vzorců u kategorií a zapnutém členění napříč kategoriemi dojít k mixu vzorců a ke špatnému vyhodnocení pořadí závodníků dle přepočtených bodů.

Pořadí určuje výkon přepočtený na body

Tímto jednoduše nastavíte vyhodnocení pořadí závodníků v kategorii dle přepočtených bodů. Ve výchozím stavu se pořadí v kategorii určuje na základě zvednuté váhy v kg.

Hromadné generování kategorií

Připravujete-li soutěž nebo již máte zaevidovány závodníky včetně jejich tělesné hmotnosti, můžete soutěžní kategorie hromadně vygenerovat a současně případné závodníky do nich automaticky zařadit. Dialogové okno s nastavením generování kategorií otevřete kliknutím na calculator Generovat v seznamu kategorií nebo v hlavní evidenci rozkliknutím calculator a zvolením Rozčlenit závodníky do kategorií.

../_images/categories-generate.png

Dialogové okno pro vygenerování kategorií a rozřazení závodníků

Kategorie se generují na základě zvolených pravidel (viz Nastavení soutěže), údajů u závodníků a nastavení uvedeného v tomto okně. Pokud neuvedete jinak, kategorie se vygenerují dle závodníků pro věkovou kategorii Open (muži a ženy) a ve výchozím jazyce (nastaven příznak Auto).

Rozlišení dle věku

Pokud zaškrtnete tuto volbu, pak se vygenerují všechny odpovídající váhové kategorie pro zvolené věkové kategorie. Necháte-li volbu nezaškrtnutou, vygenerují se váhové kategorie jen pro věkovou kategorii Open.

Rozlišení dle váhy a pohlaví

Ponecháte-li volby pro ženy a muže nezaškrtnuty a textová pole s vlastními váhovými kategoriemi budou prázdná, pak se vygnerují váhové kategorie pro muže i ženy dle zvolených věkových kategorií na základě pravidel. Uvedete-li však vlastní váhové kategorie (např. -80,-100,+100 u mužů) pak se pro závodníky vygnerují kategorie dle této úpravy bez ohledu na pravidla. Zaškrtnutím bez rozdílu váhy se váhové kategorie budou pro dané pohlaví zcela ignorovat a výsledné kategorie budou mít nastaveno Pořadí určuje výkon přepočtený na body.

Vygenerovat všechny odpovídající kategorie dle pravidel

Mimo kategorie, které je potřeba na základě údajů závodníků, se vygnerují také všechny ostatní kategorie dle pravidel a nastavení v tomto okně, a budou prázdné. Tuto volbu je vhodné využít při přípravě soutěže jednotlivců a při sestavování startovní listiny popřípadě při prezentaci odpadne vytváření potřebných kategeorií “za běhu”.

Poznámka

Prázdné kategorie se v sestavách a obrazovkách nezobrazují ani netisknou.

Do kategorií zařadit jen dosud nezařazené závodníky

Při zaškrtnutí této volby se do vygenerovaných popř. již existujících kategorií zařadí jen závodnící, kteří dosud v žádné kategorii zařazeni nejsou. V opačném případě se všechny kategorie odstraní, vygnerují se nové dle nastavení a případní závodníci se do nich zařadí.

Jazyk pro vygnerování názvů kategorií

Ve výchozím nastavení (nezaškrtnuto) se u nových kategorií nastaví název do režimu Auto, kdy se název sestavuje až při zobrazení dle aktuálního jazyka. Pokud však z nějakého důvodu potřebujete názvy kategorií v konkrétním jazyce, pak zaškrtněte tuto volbu a vyberte potřebný jazyk. Tím určíte, že u kategorií nebude nastaven režim Auto.

Hromadná změna kategorií

V hromadné změně kategorií lze upravit vlastnosti více vybraných kategorií najednou. Okno s nastavením vlastností ke změně lze vyvolat přes klik pravým tlačítkem na seznamu kategorií v nastavení soutěže nebo na vybraných závodnících v hlavní evidenci (budou upraveny kategorie, do kterých jsou vybraní závodníci zařazeni) a zvolením Hromadná změna kategorií.

../_images/categories-multi.png

Dialogové okno pro hromadnou změnu vlastností kategorií

V otevřeném okně vyberte jen vlastnosti, které chcete změnit (zaškrtnete je) a nastavte novou hodnotu. Po kliknutí na save Uložit změny se tyto vlastnosti nastaví u všech vybraných kategorií.

Přejmenovat kategorie dle nového nastavení

Zaškrtnutím této volby se vybrané kategorie zahrnuté do hromadné změny automaticky přejmenují dle upravených vlastností (pro název se nastaví režim Auto). Jsou-li již vybrané kategorie v tomto režimu před provedením změny, není třeba tuto volbu zaškrtávat. Tuto volbu je vhodné využít právě při změně z ručně nastavených názvů kategorií na jednotný tvar a automaticky sestavovaný název dle pravidel.

Poznámka

Popis vlastností viz Nová kategorie a její úprava.