Družstva

Družstva umožňují seskupit určitý počet závodníků obvykle ze stejného oddílu (není podmínkou) a jejich výkon vypočítávat v součtu na základě nastavení pro započítávaný počet závodníku (viz Nastavení pravidel pro družstva). U družstev je rovněž možné nastavit dosažený výkon v předchozích kolech soutěže a tím zapnout výpočet výkonu a pořadí družstev nejen za toto kolo, ale i za všechna dohromady. Také je možné družstva rozdělit na několik samostatně hodnocených částí pomocí členění, díky čemuž dojde k určování pořadí v každé části odděleně.

Seznam družstev a jejich pravidel si můžete nadefinovat v nastavení soutěže popř. na vložení nového družstva vede zkratka (tlačítko addnew) z karty závodníka nebo je lze také hromadně vygenerovat popř. naimportovat.

../_images/contingents-toolbar.png

Nástrojová lišta seznamu družstev v nastavení soutěže

Nastavení pravidel pro družstva

Hodnocení družstev je specifické pro každý svaz i jednotlivé soutěže, proto je k dispozici jednoduché nastavení, kterým můžete určit počet závodníků, velké body a nebo i způsob určení pořadí.

../_images/contingents-settings.png

Nastavení pravidel pro hodnocení družstev v nastavení soutěže

Nyní si popíšeme k čemu slouží jednotlivé volby a jaký mají vliv na chování programu.

Počet závodníků

  • Minimum určuje minimální počet závodníků v družstvu, aby mohlo být hodnoceno. Pokud družstvo tuto podmínku nesplňuje, pak není zařazeno do pořadí. Totéž lze docílit nastavením Mimo soutěž u konkrétního družstva. Tato volba rovněž slouží k určení zda vygenerovat družstvo pro daný oddíl dle zjištěného počtu zařaditelných závodníků.
  • Maximum slouží především ke kontrole evidence a upozorňování uživatele pokud je limit překročen. Tato volba však také slouží k určení stropu pro počet závodníků, které lze do družstev zařadit při jejich generování.
  • Započítává se určuje počet závodníků, kteří svým výkonem (seřazeni od nejlepšího) budou započtení do celkového výkonu družstva, případní zbývající závodníci se tzv. škrtají. Tato volba je rovněž použita při generování družstev a to zvláště pokud není uvedeno minimum nebo se hodnota liší od maxima a dochází ke škrtání.

Body dle umístění

Jedná se o tzv. velké body, které při jejich použití mají přednost před dosaženým výkonem v součtu za všechna kola soutěže. V aktuálním kole se pouze vypočítávají dle pořadí družstev na základě jejich dosaženého výkonu a nastavení, které si popíšeme níže.

  • Základní určuje výchozí hodnotu bodů pro první počítané družstvo dle zvoleného způsobu, pro každé další počítané družstvo se přičte nebo odečte jeden bod.
  • Způsob určuje, zda se body budou počítat od prvního družstva k poslednímu (obvykle u soutěží družstev kategorie masters) nebo opačně od posledního k prvnímu (nejčastější varianta).

Automaticky zařazovat závodníky

Obvykle je složení družstev určeno před zahájením soutěže, touto volbou je však možné určit, že se družstva budou průběžně sestavovat až na základě dosahovaných výkonů závodníků v soutěži. Automatické zařazování nevytváří nová družstva, ale pouze hlídá výkony závodníků pro již existující družstva a v případě potřeby závodníka do družstva zařadí nebo jej při nedostatečném výkonu zase vyřadí. Počet zařazovaných závodníků je odvislý od nastaveného limitu pro maximum (viz počet závodníků).

Varování

Není podporováno členění ani družstva A, B, C ..., v případě této potřeby je možné využít hromadného generování družstev, které je však jednorázovou operací.

Pořadí dle váhy v kg

Je standardem, že se pořadí družstev určuje dle součtu přepočetných bodů na základě nastaveného vzorce. Jsou však soutěže, kde se družstva hodnotí dle nazvedané váhy v kilogramech a přesně k tomu sloužít tato volba.

Nové družstvo a jeho úprava

Nové družstvo vytvoříte kliknutím na addnew Přidat družstvo v seznamu družstev popř. kliknutím na addnew v kartě závodníka u zařazení do družstva. Do úpravy existujícího družstva se dostanete dvojklikem v seznamu nebo kliknutím na edit Upravit v nástrojové liště.

../_images/contingents-detail.png

Dialogové okno nastavení družstva

Nyní si popíšeme význam údajů zadávaných na kartě družstva.

Název oddílu

Zde se zapisuje skutečný název oddílu obdobně jako u závodníka a hodnota se u nového družstva automaticky předvyplní i do jeho názvu. Oddíl se automaticky bere jako registrovaný v daném svazu a závodník, který je zařazen v tomto družstvu je i automaticky zařazen v tomto oddílu, pokud tento oddíl není změněn na kartě závodníka.

Název družstva

Název družstva je ve výchozím stavu odvozen od názvu oddílu, který je pak obvykle doplněn o A, B, C apod. nebo jej lze zcela upravit dle vlastních potřeb. Tento údaj spolu s případnou zemí se pak zobrazuje ve veškerých obrazovkách.

Země

U mezinárodních soutěží se zde uvádí, do které země družstvo patří (za kterou zemi závodí) a obdobně jako u názvu oddílu se i tento údaj přenáší do karty závodníka, kde jej lze také změnit.

Členění

Zde je možné uvést libovolný název části družstev, která budou spolu hodnocena odděleně. Běžně tento údaj není nutné zadávat a všechna družstva soutěží v rámci jednoho pořadí, jsou však např. kombinace soutěže juniorek a soutěže žen nebo mladších a starších žáků, kde je nutné pořadí družstev vyhodnotit samostatně pro každou věkovou kategorii.

Dosažený výkon v předchozích kolech

Zde se uvádí hodnoty dosaženého výkonu družstev v předchozích kolech a jednotlivých disciplínách. Jakmile uvedete nějaký údaj, automaticky se zapne hodnocení družstev za všechna kola. Abyste nemuseli veškeré údaje vyplňovat, je možné využít importu družstev, který je vyplní za vás.

Mimo soutěž

Družstvo se nezařadí do pořadí a všichni jeho členové, kteří nejsou zařazení v žádném jiném hodnocení jsou také automaticky vyhodnocení, že startují mimo soutěž.

Import družstev

Import družstev slouží k rychlému nahrání seznamu družstev, jejich bodů a zařazených závodníků do evidence soutěže. Lze jej využít při přípravě u vícekolových soutěží popřípadě u opakujících se soutěží, kde se družstva tolik nemění. Pokud již máte nějaká družstva definovaná, pak import nahraje pouze ta, která v evidenci dosud nejsou a to podle shody členění a názvu družstva. U existujících se případě jen nastaví body a/nebo se do nich zařadí závodnící dle nastavených voleb pro import.

../_images/contingents-import.png

Dialogové okno s volbami pro import družstev

Zde si popíšeme jaký mají význam již zmíněné jednotlivé volby.

Soubor s výsledky

Základem pro import je nutnost vybrat datový soubor jiné soutěže obsahující družstva. Soubor musí být ve formátu programu PowerLIVE! (přípony *.xml, *.pwlx).

Výkon družstva

Tato volba umožňuje předvyplnit výkon družstev v předchozích kolech dle údajů obsažených v souboru s výsledky. Využijete ji nejčastěji při přípravě na další kolo u vícekolových soutěží družstev.

Členové družstva

Volitelně můžete naimportovat i zařazené závodníky v družstvech, bez této volby se naimportují pouze prázdná družstva. Pokud se rozhodnete tuto volbu použít, pak mějte na paměti, že se importují jen noví závodníci, existující dle shody jména a roku narození se přeskakují a nedojde tak k duplicitě.

Hromadné generování družstev

Obdobně jako se generují kategorie, tak i v tomto případě se vychází z údajů uvedených na kartách závodníků. Jedná se hlavně o název oddílu, zemi a pohlaví popřípadě i věk (datum narození). Touto funkcí se však nejen vygenerují družstva pro každý oddíl nebo zemi, ale také se do nich zařadí související závodníci a to podle jejich dosaženého výkonu seřazeni od nejlepšího. Po ukončení soutěže tak lze jednoduše sestavit družstva s nejlepším možným výkonem.

K funkci se dostanete přes menu v definici seznamu družstev, jen místo addnew Přidat družstvo menu rozkliknete a zvolíte members Přidat družstvo pro každý oddíl.

../_images/contingents-addmenu.png

Menu pro přístup k hromadnému generování družstev

Otevře se vám následující dilogové okno, kde si pomocí voleb určítě jakým způsobem družstva vygenerovat.

../_images/contingents-generate.png

Dialogové okno pro vygenerování družstev dle soutěžících v evidenci

Nyní si stručně popíšeme co jednotlivé volby znamenají.

Nastavení omezení

Obsažené volby určují filtr, dle kterého se zahrnou jen údaje od závodníků, kteří tomuto filtru vyhovují. Jedinou výjimkou je volba při větším počtu závodníků vygnerovat družstva A, B, C, která na základě nastavení limitů pro počet závodníků v nastavení družstev rozhodne o tom, zda se vygeneruje pouze jedno družstvo nebo více (A, B, C ...) a opět seřazených dle výkonnosti závodníků.

Nastavení členění

Určuje části soutěže družstev, u kterých jsou pořadí a případné velké body vyhodnovány odděleně. Obsaženými volbami tak můžete rozdělit družstva např. na soutěž žen a soutěž mužů nebo v případě volby dle věkových kategorií na soutěž mladších žáků a soutěž starších žáků.

Poznámka

  • Pro roztřídění závodníků do více družstev je určující počet započítávaných závodníků.
  • Minimální a maximální počet se bere v úvahu zvláště v případě zapnuté volby .. A, B, C nebo pokud není limit započítávaných uveden.
  • Maximum je zohledněno i v případě, kdy je k dispozici více závodníků, ale již není možné vygenerovat další družstvo.

Hromadná změna družstev

V hromadné změně družstev lze upravit vlastnosti více vybraných družstev najednou. Okno s nastavením vlastností ke změně lze vyvolat přes klik pravým tlačítkem na seznamu družstev v nastavení soutěže nebo na vybraných závodnících v hlavní evidenci (budou upravena družstva, do kterých jsou vybraní závodníci zařazeni) a zvolením Hromadná změna družstev.

../_images/contingents-multi.png

Dialogové okno pro hromadnou změnu vlastností družstev

V otevřeném okně vyberte jen vlastnosti, které chcete změnit (zaškrtnete je) a nastavte novou hodnotu. Po kliknutí na save Uložit změny se tyto vlastnosti nastaví u všech vybraných družstev.

Resetovat výkony z předchozích kol

Rychlá volba jak hromadně odstranit definované výkony z předchozích kol u vybraných družstev. Využijete ji např. při kopírování soutěží nebo pokud jste provedli import a zapomněli jste tuto volbu vyškrtnout.

Poznámka

Popis vlastností viz Nové družstvo a jeho úprava.