Mobilní signalizace rozhodčích (Android)

Tlačítka rozhodčích pro vzpírání a silový trojboj komunikující přes síť (Wifi) s programem PowerLIVE!, který řídí soutěž. Aplikace nahrazuje praporky, popřípadě samostatnou hardwarovou signalizaci a zrychluje průběh soutěže především přímým propojením s evidencí, kde jsou pokusy automaticky označovány jako platné nebo neplatné. Ze strany evidence v programu PowerLIVE! pak lze přidělovat funkce jednotlivým připojeným rozhodčím. Ve výchozím nastavení se funkce přidělují automaticky podle pořadí připojení.

Podporované funkce

 • signalizace červeným a bílým praporkem
 • barevné karty signalující důvod a míru pochybení při neplatném pokusu
 • vyhledání TCP/IP serveru (evidence) v lokální síti
 • detekce odpojení a automatické opětovné navázání spojení
 • vibrace při úspěšném odeslání signálu (možnost jejího nastavení)

Základní podmínky použití

 1. Mobilní zařízení musí být připojeno do stejné sítě jako hlavní počítač
 2. Na hlavním počítači je potřeba mít nainstalován program PowerLIVE! ve verzi alespoň 2.13.1-rev2
 3. Je zapotřebí mít zaregistrovanou licenci povolující mobilní signalizaci na jedné ze stran

Poznámka

Do konce února 2019 je možné využít nabídky rozšířující licence pro program PowerLIVE! k otestování si mobilní signalizace. V nastavení programu přidejte licenci číslo VTK8-XMUN-6GYC-46F5.

Podrobný postup instalace (Hlavní počítač, Windows)

 1. Otevřete Ovládací panel časomíry v programu PowerLIVE!
 2. Zaškrtněte Řízení pokusů pomocí tlačítek
 3. Nastavte režim komunikace na Softwarová tlačítka TCP/IP
 4. Nastavte komunikační port na Všechny IP adresy počítače
 5. Stiskněte Otevřít port
 6. Detailní nastavení, seznam připojených zařízení a přidělení funkcí najdete v edit Upravit nastavení

Varování

Řídící server používá ke komunikaci s mobilními zařízeními TCP a UDP port 9125, ten je třeba povolit ve firewallu na hlavním počítači nebo dočasně firewall vypnout.

Podrobný postup instalace (Mobilní zařízení, Android)

 1. Připojte se k internetu
 2. Nainstalujte si aplikaci Signalizace rozhodčích přes Obchod Google Play
 3. Připojte se k síti, ke které je připojen hlavní počítač
 4. Spusťte aplikaci Signalizace rozhodčích
 5. Při spuštění se automaticky vyhledá řídící server běžící na hlavním počítači, pokud se tak nestane, zadejte IP adresu ručně
 6. Stiskněte Připojit (pokud nemáte nastaveno automatické připojování)

Pokud je vše v pořádku, pak na mobilních zařízeních vidíte název soutěže, aktuálního závodníka a přidělenou funkci. Při stisknutí některého z tlačítek se vám jejich stav ukáže u Závodník na tabuli, popřípadě pokud nemáte přidělenou funkci, uvidíte stav v seznamu připojených zařízení v edit Upravit nastavení.

Důležité body v případě problému

 1. Na stavové liště nebo v rozbalovacím seznamu komunikačního portu je uvedeno pouze 127.0.0.1, pak hlavní počítač není připojen k místní síti
 2. Nelze se připojit, zkontrolujte zda je spuštěn řídící server (viz bod 5 Otevřít port)
 3. Nelze se připojit, zkontrolujte zda jste připojení ke stejné místní síti
 4. Nelze se připojit, zkontrolujte nastavení firewallu
 5. Nelze se připojit, zkuste zadat IP adresu hlavního počítače

Varování

Na systému Android není ve výchozím stavu možné překládat lokální názvy počítačů na jejich IP adresy z důvodu nastavených veřejných DNS serverů. Připojit se pomocí lokálního názvu hlavního počítače lze pouze v případě jeho vyhledání, v ostatních případech je třeba zadat IP adresu.

Vlastní Wifi síť

Nemáte-li vlastní router a přístupový bod, ani není v areálu dostupná žádná Wifi síť, je možné zřídit tzv. Ad-hoc Wifi síť za předpokladu, že máte v hlavním počítači fyzický Wifi adaptér.

Ke zprovoznění Ad-hoc sítě je dále zapotřebí mít nainstalován Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, což je v podstatě software obsluhující tuto síť a přidělující IP adresy klientským zařízením. Toto zařízení se v systému Windows instaluje automaticky v případě, že existuje fyzický WiFi adaptér podporující hostovanou síť.

Zda je adaptér nainstalován si ověříte takto:

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Otevřete Centrum síťových připojení a sdílení
 3. Otevřete Změnit nastavení adaptéru
 4. Vyhledejte připojení obsahující v názvu adaptéru WiFi Miniport

Podporu hostované sítě lze také ověřit tímto příkazem:

netsh wlan show drivers

V zobrazeném výpisu pak vyhledejte text Podpora hostované sítě a zda je zde uvedeno ano.

Je-li vše v pořádku, fyzický adaptér máte zapnutý a virtuální miniport adaptér je v systému přítomen, pak ve Windows 7 a novějších lze síť jednoduše vytvořit pomocí následujích příkazů:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="NAZEV" key="HESLO"
netsh wlan start hostednetwork

zastavit a zrušit ji pak lze tímto příkazem:

netsh wlan stop hostednetwork