2.13.2 (rev 10) - 12.9.2018

Co je nového

Důležité aktualizace

 • Nové váhové kategorie v pravidlech IWF platné od 1.11.2018
 • Nové váhové kategorie v pravidlech ČSV platné od 1.1.2019 (žactvo zatím nezměněno)
 • Aktualizace pravidel a názvosloví pro WPF/EPC
 • Opravy v zobrazování údajů v obrazovkách při více vzorcích a dalších hodnoceních

Provedené úpravy

revize 0 (DEV, 6.3.2018)

 • v seznamu rekordů dosažených na soutěži a v evidenci rekordů doplněn sloupec Země
 • úprava rozvržení ovládacích prvků pro zadání druhé tělesné hmotnosti v kartě závodníka, tak aby bylo možné zobrazit i info o váhové kategorii
 • podpora zadávání tělesné výšky v kartě závodníka pro SZV u mladšího žactva
 • automatické zobrazení sloupce Tělesná výška pro soutěže mladšího žactva v SZV
 • přidána vlajka Barbadosu (BAR)

revize 1 (DEV, 8.3.2018)

 • přejmenování federace SAKFST na SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja) a úprava loga
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-SR a reprezentaci dle pravidel SAFKST platných od 1.1.2018
 • výkonnostní limity pro nominaci na M-ČR dle pravidel ČSV platných od 1.1.2015 a aktualizované od 1.1.2017
 • zobrazení zkratek úrovní rekordů u rekordních pokusů v evidenci soutěže a také v ovládacích panelech s pořadím nástupu

revize 2 (DEV, 21.3.2018)

 • podpora zpárování existujících a doplnění chybějících vzorců ve slučování výsledkových souborů
 • podpora dalších hodnocení družstev ve slučování výsledkových souborů
 • podpora zobrazení historie běhu časomíry a provedených změn ke každému soutěžícímu a jednotlivým pokusům
 • možnost změny rozhodnutí rozhodčích kliknutím na barvy v Ovládací panel časomíry nebo také na pokusu v kartě závodníka
 • úprava vyhodnocení souvisejícího primárního hodnocení pro zobrazení v obrazovce Související průběžné pořadí
 • do obrazovek a tiskových sestav přidána možnost pro zahrnutí jen minimálních (podstatných) údajů
 • v obrazovce Rozdělení do skupin podpořen režim minimálních údajů (nezobrazuje se sloupec stav, základní pokusy ani omluvení soutěžící)
 • v obrazovce Výsledky dle družstev podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro družstva (zobrazuje se pouze seznam družstev bez soutěžících)
 • licence z hlavní evidence se nyní automaticky přenášejí na připojené síťové klienty a jsou platné jen po dobu tohoto připojení

revize 3 (DEV, 5.4.2018)

 • podpora změny názvu připojeného mobilního zařízení v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • přidání podpory WRPF/WEPF pravidel (http://wrpf.pro/en/pravila/)
 • aktualizace WPF/EPC pravidel a názvosloví věkových kategorií (https://www.epcpowerlifting.com/regel/, http://www.wpfpowerlifting.com/rules.htm)
 • v obrazovce Výsledky dle kategorií podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • v obrazovce Další hodnocení podpořen režim minimálních údajů pro kategorie (zobrazuje se pouze konečný výkon v zadané disciplíně)
 • korekce chování při úpravách a odstraňování dosaženého výkonu v kartě závodníka a detailnější nastavení kdy jsou tyto úpravy povoleny a kdy nikoliv
 • korekce exportu evidence do Excelu, tak aby respektoval omezení na maximum sloupců a správně přebíral viditelnost sloupce v evidenci
 • korekce chování rozbalovacích seznamů pro časový pořad a disciplíny, zvláště když nejsou definována žádná data
 • úprava a rozšíření podpory disciplín (zapisovatelné doplňující info, korekce seřazování, možnost více shodných definic totalů, názvosloví)
 • zpřehlednění pokusů a disciplín v kartě závodníka (zvláště v případech, kdy je definováno více stejných disciplín pod různými totaly)
 • opravena detekce odpojení síťového klienta v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • podpora bodů za techniku v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích včetně možnosti nastavení zda je používat nebo ne
 • podpora signalizace technických bodů v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku

revize 4 (DEV, 24.4.2018)

 • v záznamech do zápisu je soutěžící uveden včetně odkazu na jeho kartu obdobně jako je tomu ve výsledcích nebo seznamu rekordů
 • úprava formátování váhy na čince (odstranění přebytečných desetinných míst) v obrazovkách Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • v obrazovce Aktuální závodník podpořen režim minimálních údajů (zobrazuje se pouze info o závodníkovi a jeho stavu v disciplínách)
 • optimalizace obnovení údajů v náhledu diplomu při hromadných změnách souvisejících údajů
 • optimalizace udržování spojení a detekce odpojení v mobilní (TCP/IP) signalizaci za účelem delší výdrže baterie
 • oprava obrazovky Aktuální závodník (dlouho hledaná specifická chyba NullReferenceException při použití primárních hodnocení)
 • oprava načtení modifikovaných (přepsaných) pravidel pro danou soutěž z datového souboru
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Pořadí nástupu na činku
 • doplnění chybějící definice pro vyhodnocování pořadí v kategoriích do tzv. vlastních (výchozích) pravidel
 • oprava zobrazování bodů vůči více různým vzorcům v obrazovce Karta závodníka (používá se jen na webu)
 • přidána podpora % z tělesné hmotnosti pro váhu na čince u disciplín na opakování
 • přidána podpora pro ruční řízení soutěže pro disciplíny na opakování v Ovládací panel časomíry
 • přidána podpora pro řízení soutěže pro disciplíny na opakování pomocí hardwarové i mobilní signalizace
 • přidána podpora pro zobrazení signalizace počtu opakování v obrazovkách Časomíra, Aktuální závodník a Pořadí nástupu na činku
 • korekce vyhodnocení výchozího jazyka pro grafické a běhové prostředí dle nastavení uživatele a operačního systému a doplnění podpory MUI

revize 5 (DEV, 18.6.2018)

 • přidáno grafické rozhraní pro přepis věkových kategorií v rozšířené úpravě pravidel (dosud možné jen přepisem xml definice)
 • při startu programu popř. při zobrazení obrazovky v jiném jazyce se vynutí načtení knihoven s překlady pro související jazyk
 • doplněn překlad programu PowerREPL (replikace master/slave mezi dvěma různými evidencemi) do sk-SK a en-US
 • korekce vkládání záznamů k zápisu do obrazovek s výsledky (zanesena chyba při doplnění podpory vložení odkazu na kartu závodníka)
 • v obrazovce Startovní listina podpořen režim minimálních údajů (zobrazují se pouze obsazené kategorie a družstva, bez omluvených soutěžících)
 • úpravy a rozšíření importního filtru pro výsledky ve formátu systému Goodlift tj. federace IPF
 • korekce chování příznaku ne mimo pořadí v nastavení dalších hodnocení (mimo pořadí se špatně vyhodnocovalo pro vyhlašovaná další hodnocení)
 • optimalizace slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry) i již načtené evidence (pro uživatele)
 • doplnění plné podpory dohledávání při slučování výsledkových souborů na úrovní xml dat (využívají importní filtry)
 • podpora monitorování stavu baterie a zda je obrazovka odemčena/zamčena v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • ve formuláři Tisk a export přidána kontrola instalovaných tiskáren v systému při pokusu o tisk nebo jeho nastavení
 • korekce automatického sestavení zkratky názvu oddílu nebo družstva pro účely obrazovky Časomíra

revize 6 (DEV, neveřejná)

 • audio znamení pro prvních a posledních 30 sekund a pro čas vypršel se nepřehrává, pokud je stav soutěže Vyhlášení
 • podpora všech funkcí časomíry a funkce časoměřiče v mobilní (TCP/IP) signalizaci rozhodčích
 • korekce slučování datových souborů s disciplínami s různě definovanou strukturou na obou stranách
 • úprava převodu vzorců definovaných u kategorií v datových souborech před verzí 2.12.3.1, tak aby zbytečně nevznikly duplicitní definice
 • doplnění zobrazení dalších informací k časovému pořadu pro část dne v tiskové sestavě Propozice
 • korekce podpory věkové kategorie Masters 0 v členění dalších hodnocení

revize 7 (RC, 12.8.2018)

 • upravena definice IWF pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.11.2018
 • možnost vylosovat startovní čísla jen pro soutěžící ve vybraných skupinách
 • korekce započítávání bonifikace pro násobící vzorce na přepočet výkonu na body a také v případě nastavení modifikace koeficientu
 • podpora vzorce Poměr váhy (výkon / tělesná hmotnost), je použit např. v Uspěj Tour 2018
 • podpora jednotek hmotnosti (kg, lb) a vzdálenosti (cm, dcm, m, ...)
 • ve formuláři Hromadná změna údajů rozšířen převod jednotek o váhové disciplíny a také přidána možnost převést tělesnou váhu
 • ve formuláři Hromadná změna údajů přidána možnost převodu (kopií, přesunem) výkonů z jedné disciplíny do jiné
 • ve formuláři Karta závodníka se do výběru kategorií vždy zahrne existující přiřazená kategorie (i když neodpovídá údajům)
 • ve formuláři Soutěžní kategorie a v Hromadná změna kategorií je nabídka věkových kategorií zohledněna dle pohlaví (např. Masters 0 v ČSV jen pro ženy)

revize 8 (RC, 24.8.2018)

 • při generování soutěžních kategorií dle pravidel se zobrazí upozornění jen pokud již existují nějaké definované kategorie
 • možnost odstranit vybrané (označené) pokusy přes rozbalovací tlačítko úpravy pokusu v hlavní evidenci
 • oprava označování (vykreslování značky) rekordů k pokusům a disciplínám v buňkách v hlavní evidenci
 • podpora načítání datumů z xml datových souborů ve formátu s uvedenou časovou zónou
 • rozšíření nabídky věkových kategorií o jejich nadřazené skupiny (např. Žactvo, Masters apod.) při zakládání soutěžní kategorie nebo při jejich hromadné změně
 • vyvolání synchronizace času se serverem ihned po připojení síťového klienta, aby než se tak stane, nedocházelo k zobrazování nesmyslného odpočítávání času nebo “čas vypršel”
 • korekce přenášení informací mezi hlavním serverem evidence, jeho klienty a mobilní signalizací (zanesena chyba při podpoře časomíry v mobilní signalizaci)

revize 9 (VYDÁNO, 1.9.2018)

 • korekce pozice prvků ve formuláři Karta závodníka pro slovenskou lokalizaci (oznámil Mário Šedivý)
 • korekce pozice prvků ve formuláři Nastavení soutěže -> Další hodnocení pro slovenskou lokalizaci
 • upravena definice ČSV pravidel a přidána podpora nových váhových kategorií platných od 1.1.2019 (žactvo zatím nezměněno)
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Pořadí nástupu závodníků
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Výsledky dle kategorií
 • přidána podpora doplňkové jednotky hmotnosti v obrazovce Další hodnocení (jen pro jednotlivce v kategoriích)
 • přidána možnost přepínat režim zobrazovaných údajů přímo ve Stavu soutěže v evidenci, není tak třeba vždy otevírat Správce obrazovek pro zobrazení všech pokusů apod.
 • podpora vzorce Peidi Score (https://peidiwu.com/a-better-wilks-formula/)
 • podpora vzorce Allometric Scaling (https://www.strongerbyscience.com/whos-the-most-impressive-powerlifter/)
 • podpora vzorce Siff (https://www.benchpresschampion.com/FORMULES/SIFF.htm)
 • podpora vzorce NASA (http://nasa-sports.com/coefficient-system/)

revize 10 (OPRAVA, 12.9.2018)

 • korekce výpočtu výkonnostních tříd (zanesena chyba při přidání podpory jednotek hmotnosti)